Orrbäcken, Västerbotten

//Orrbäcken, Västerbotten
Orrbäcken, Västerbotten 2017-09-30T22:03:06+00:00

Orrbäcken overview

Undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 om 261 ha ligger i Skellefteå kommun. Berggrunden i området består av metamorfa och intrusiva bergarter, främst metasediment i olika former men även mafiska till ultramafiska bergartsled med nickelmineralisering. Orrbäckenområdet har tidigare varit föremål för prospektering efter nickel, år 2009 hittade två mineraljägare en blocksvans med något hundratal block innehållande nickel kopparmineralisering av magmatisk typ. Fyndet följdes upp av ett australiensiskt bolag som valde att lämna området efter att ha genomfört geofysiska mätningar och ett begränsat borrprogram riktat mot en geofysisk anomali. Sedan dess har ytterligare blockfynd gjorts samt fynd av en större häll med pyroxenit, en bergart som är intimt förknippad med nickelmineralisering.

Blocksvansen som den är känd idag, samt pyroxenithällens lokalisering, indikerar att nickelmineraliseringen finns i ett angränsande område till det som tidigare borrades. Nickel Mountain har sökt ett undersökningstillstånd över området som beviljades sommaren 2016.

Möjligheterna att lokalisera källan till de nickelmineraliserade blocken bedöms som mycket goda. I analyser har de nickelförande blocken uppvisat halter på mellan 0,05% och 2% nickel samt liknande men något lägre halter koppar.

Lämpliga första insatser är kompletterande markgeofysiska mätningar samt begränsad kartering för att underlätta tolkning av de geofysiska resultaten.

Orrbäcken1