Huvudkontor

Nickel Mountain Resources AB
Brahegatan 29
114 37 Stockholm

Telefon: +46-725382525

E-mail: info@nickelmountain.se
Web: www.nickelmountain.se