BNG beställde under vintern 2012/2013 en omtolkning av seismik omfattande såväl äldre profiler från sovjettiden som moderna sådana som insamlades under åren 2007-2009 av det stora oljebolaget Sibneft över ett större område. Beställningen gick till det välrenommerade ryska företaget Geoprime (delägt av bland annat de stora internationella företagen Schlumberger och Integra). Geoprime identifierade i de djupare Devonlagren tre betydande intressanta formationer. Dessa data korrelerades med informationen från loggarna över de två existerande brunnarna. Resultatet är att Geoprime ser fyra potentiellt kolvätemättade intervall. Geoprime uppskattar i en mineraltillgångsberäkning enligt rysk standard att licensblocket totalt innehåller motsvarande 130 miljoner fat oljeekvivalenter i kategori C3, vilket betyder att de är potentiellt utvinningsbara och med ett antagande om att kolvätena är av övervägande del gas och resterande olja och gaskondensat. Detta är alltså inte på något vis en reservbedömning utan en uppskattning av möjliga mineraltillgångar/resurser (på engelska resources).

Bedömda kolväteförande zoner har tillsammans en total tjocklek om cirka 148 m. Tolkningarna konfirmerade bolagets egna bedömningar och geologiska modeller samt korrelerar med tidigare insamlade historiskt data. Dessa seismikkartor är såvitt Bolaget känner till de första som systematiskt med moderna verktyg täcker de djupare Devon-lagren i denna del av Tomskregionen och möjligen i hela Tomskregionen. De är baserade på 600 linjekilometer seismisk data, fördelat på 13 profiler.

seismikbilf-sid-39

Förklaring till bilden: Licensområdet är avgränsat som en röd triangel. Blå linjer är 2D-seismik från 2008, svart linje profiler från 1980-talet. Svarta cirklar, ”P-X” är borrade brunnar, med djup angivet för botten på Jura. Röd cirkel är rekommenderad plats för borrande av första nya brunnen, P-6. Grå linjer är isokurvor avseende reflekterande horisonter, i meter. Tjockare grå linje är prognosticerad reservoarutbredning. Lila linje med streckmönster är avseende de tre stora devon-/palaeozoiska horisonterna.