Under 2014 inleddes prospekteringsprogrammet på licens 71-1, Ellej-Igajskoje i Tomskregionen. Licensen hålls av det lokala projektbolaget OOO Bakcharneftegaz, i vilket Bolaget enligt avtal har rätt att erhålla ett ägande om 74 procent mot investeringar om totalt USD 12,4 miljoner. Prospekteringsprogrammet innefattar som Fas 1 återinträde av en brunn, nr 4, som borrades på Sovjettiden samt som Fas 2 borrande av en ny prospekteringsbrunn. Syftet med prospekteringsprogrammet är att bevisa så mycket reserver som möjligt och sedan avyttra projektet till ett större bolag som är mer anpassat för utvecklingsfasen. Den första fasen i att bevisa innehållet i tillgången var att erhålla registrering av resurser enligt rysk C3-standard. Ansökan lämnades in under perioden för att erhålla resurser motsvarande totalt 134 mmboe i de Devoniska lagren. Ansökan godkändes och registrerades per 2015.01.01 enligt följande:

  • Gas 16 470 miljoner m3
  • Kondensat 2 831 000/1 775 000 metriska ton geologiska/utvinningsbara resurser

Detta motsvarar 131,9 mmboe geologiska resurser eller 123,2 mmboe utvinningsbara resurser (använda omvandlingsfaktorer: 1 tusen m3 gas = 6.60; 1 metriskt ton kondensat = 8.18).

Under 2014 initierades Fas 1 och genomfördes till stor del avseende perforering och testning. Brunnen återinträddes i april och borrande ned till måldjup om 4 080 meter inleddes. Borrarbetena blev på grund av förekomsten av hindrande föremål utöver det förväntade i brunnen försenade. Detta gjorde borrarbetena mer tidskrävande och kostsamma än väntat.

Efter avslutande av borrarbeten på ett djup om 4 006 meter genomfördes visa testarbeten av Bolagets egen personal samt tredjepartskonsulter, inklusive bolaget “Innovative Oil and Gas Technologies”, IOGT. Dessa analyser indikerade mycket större potential än förväntat i antalet potentiellt kolväteförande intervall samt kolonnens tjocklek. Som ett resultat av detta utökades prospekteringsplanen att omfatta mer än 20 intervall, att jämföra med de ursprungligen förväntade 8.

De första perforeringarna gjordes i början av augusti och under perioden perforerade och testade Bolaget 18 intervall, vilka samtliga visade kolväteförekomster samt avsaknad av formationsvatten.

I oktober upptäcktes ett spontant gasflöde av kommersiell karaktär, tester indikerade att gasflödet härrörde från vittringsskorpan vid toppen av Devon. Efter utgången av perioden upptäcktes betydande flöden av gas och gaskondensat från detta objekt.

Den 13 februari 2015 upptäckte Bolaget kommersiella flöden av naturgas och gaskondensat från vittringsskorpan, på djup mellan 3 010 – 2 990 meter. Korttidstester visade på flöden om 114.000 m3/dygn av en mix av naturgas och kondensat samt 5 ton/dygn rent kondensat. Brunnen flödar starkt och teamet arbetar med att hantera de kraftiga tryck som uppstår i kombination med rester av gammal cement m m som dras upp från reservoaren av flöden. Under den närmaste tiden kommer kontrollerade tester av brunnens tryckuppbyggnadskapacitet att genomföras.