Orrbäcken overview

Undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 om 261 ha ligger i Skellefteå kommun. Berggrunden i området består av metamorfa och intrusiva bergarter, främst metasediment i olika former men även mafiska till ultramafiska bergartsled med nickelmineralisering. Orrbäckenområdet har tidigare varit föremål för prospektering efter nickel, år 2009 hittade två mineraljägare en blocksvans med något hundratal block innehållande nickel kopparmineralisering av magmatisk typ. Fyndet följdes upp av ett australiensiskt bolag som valde att lämna området efter att ha genomfört geofysiska mätningar och ett begränsat borrprogram riktat mot en geofysisk anomali. Sedan dess har ytterligare blockfynd gjorts samt fynd av en häll med pyroxenit, en bergart som är intimt förknippad med nickelmineralisering.

Nickel Mountains prospektering i området inleddes med markgeofysiska mätningar i mars 2017 då stora delar av området mättes med markmagnetiska mätmetoder. Dessa följdes upp med elektromagnetiska profilmätningar över de anomalier som bedömdes som mest intressanta. Resultaten av dessa mätningar offentliggjordes i ett pressmeddelande den 8:e juni 2017.

Under hösten 2017 genomförde Nickel Mountain ett mindre borrprogram mot ett par anomalier, tyvärr så var ingen av de undersökta anomalierna källan till nickelblocken och inga signifikanta resultat erhölls.

Möjligheterna att lokalisera källan till de nickelmineraliserade blocken bedöms fortsatt som mycket goda. I analyser har de nickelförande blocken uppvisat halter på mellan 0,05% och 2% nickel samt liknande men något lägre halter koppar.

Orrbäcken1