Verksamheten kommer att ske med välkända och beprövade metoder för gruvbrytning och anrikning. Detta tillsammans med malmens naturliga egenskaper ger goda förutsättningar för att verksamheten ska kunna fortgå med en liten och acceptabel påverkan på omgivningen på både kort och lång sikt. Närområdet kommer dock att påverkas av dagbrott, industriområde, gråbergsupplag, vägar samt sandmagasin och vattenklarningsdammar.

Om projektet förverkligas blir Rönnbäcksgruvan Sveriges första och enda nickelgruva sedan andra världskriget. Investeringskostnaden uppskattas till cirka 13 miljarder kronor över gruvans livslängd. Projektet skulle leda till att ca 550 personer direktanställs vid gruvan och anrikningsverket samt ytterligare ca 220 indirekta arbetstillfällen i regionen inom vård, skola och omsorg liksom övrig affärsverksamhet.