Projektet Rönnbäcken är beläget inom den svenska delen av kaledoniderna. De svenska kaledoniderna bildades som bergskedja för ca 510-400 miljoner år sedan. Geologin i Rönnbäckenområdet inkluderar ultramafiska bergarter vilka är nickelförande, dessa ultramafiska bergarter förekommer som linser av varierande storlek över en area av ca 15 km2. De omgivande bergarterna är omvandlade marina sediment och vulkaniska bergarter så som Basalt och Andesit med mindre mängder Ryolit och Dacit. I bergskedjan förekommer komplex veckning, denna har resulterat i att bland annat bergarterna på Rönnbäcknäset är vända upp och ner jämfört med hur de en gång bildades. I övrigt förekommer stor lokal variation av strykning och stupning hos alla bergartsled, men i allmänhet tycks foliationen stryka nordsydligt och stupa mot väster i norra Rönnbäcknäset och Sundsberget.

Ultramafiterna inom Rönnbäckenprojektet är serpentiniserade, detta syns enkelt på färgen på de vittrade berghällarna. Serpentiniserade hällar är grå, medan de mindre omvandlade hällarna med framförallt mer olivin har en mer brun-rödaktig färg. Detta beror på att järn som finns i olivin bildar rost när olivinen vittrar, i serpentiniserade bergarter har redan detta järn reagerat och bildat magnetit varför det inte bildas någon rost när bergarterna vittrar.

Geologiska bedömningar av en oberoende certifierad konsult visar att mineraltillgångarna skulle räcka för 19 års gruvproduktion med 30 miljoner ton per år. Provborrningar som pågick under 2010-2011 var fokuserade på fyndigheten på Sundsberget samt på Rönnbäcknäset södra del. Resultaten från dessa borrningar resulterade i att en ny mineraltillgångsberäkning för Sundsberget redovisades i slutet av oktober 2011 och en uppdaterad beräkning för Rönnbäcknäset redovisades i slutet av januari 2012.

För mer detaljerad information om Rönnbäckens geologi ladda ner SGU:s rapport om områdets klassificering som riksintresse.