Tillstånd till verksamheten

Ett antal olika tillstånd krävs innan verksamhet kan startas. Bearbetningskoncession avser tillstånd att använda markområdet för brytning och kringaktiviteter och utfärdas av Bergsstaten. Förutsättningen är en godkänd miljökonsekvensbeskrivning (se nedan) med huvudinriktning på markanvändningen. Miljötillstånd avser tillstånd att uppföra, driva, avsluta och efterbehandla gruva och övriga anläggningar och prövningen sker i miljödomstolen. Även detta tillstånd kräver en godkänd miljökonsekvensbeskrivning. Processen för miljötillståndet omfattar ett formellt samråd med alla intressenter. Bygglov krävs för att uppföra byggnader och utfärdas av kommunen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas i två skeden vid prövning av gruvverksamhet. Det första i samband med ansökan om bearbetningskoncession hos Bergsstaten och inriktas huvudsakligen på frågor om markanvändningen. Upprättandet av denna MKB ställer inget krav på sökanden att genomföra samråd med berörda. Dock har Nickel Mountain på eget initiativ genomfört omfattande informationsaktiviteter under denna fas. Den andra MKBn görs i samband med ansökan om miljötillstånd för verksamheten hos miljödomstolen och ska ske i samråd med berörda. Inriktningen på denna MKB är verksamhetens påverkan på omgivningen i ett antal olika dimensioner såsom den fysiska miljön, konkurrerande markanvändning, sociala faktorer mm. MKBn behöver vara så pass omfattande och detaljrik att miljödomstolen ska kunna avgöra verksamhetens lämplighet från både kort- och långsiktig miljösynpunkt.

Goda förutsättningar för låg miljöpåverkan

Fördelaktig sammansättning hos bergarten

En av de viktigaste förutsättningarna för den planerade verksamheten är att fyndigheten utgörs av en bergart med mycket lågt innehåll av svavel och tungmetaller samt ett högt innehåll av basiska mineral. Detta innebär att den vid brytning och anrikning av sulfidmalmer ofta förekommande problematiken med försurande sulfidvittring och påföljande utlakning av metallhaltiga lösningar till omgivningen inte behöver befaras från en verksamhet i Rönnbäcken. Det deponerade gruvavfallet utgör, av samma anledning, inte heller någon fara för denna typ av miljöpåverkan på kort eller lång sikt.

Verksamhet med låga utsläpp

Den planerade verksamheten omfattar brytning och anrikning med väl beprövad metodik och kommer inte att leda till utsläpp av nickel i någon betydande omfattning. Inget smältverk kommer att uppföras, allt koncentrat kommer att exporteras.

Säkerhet en prioritet

Nickel Mountain lägger högsta vikt vid säkerheten då anläggningar för produktion och deponering lokaliseras, utformas, byggs, drivs och avvecklas. Kraven som ställs på deponier idag är mycket långtgående.

Genomförd prövning av markanvändningen

I den MKB som upprättats för de beviljade bearbetningskoncessionerna har frågor om markanvändningen stått i förgrunden. Hit hör pågående rennäringsverksamhet och användning av området för vattenkraftsreglering. Även ett antal fastighetsägare och innehavare av jakt- och fiskerätter blir berörda av verksamheten. Frågor om försiktighetsmått och skadeförebyggande åtgärder avgörs efter prövning i miljödomstolen. Ersättningsfrågor avses bli lösta med respektive part.

Genom naturvärdesinventeringar har områdets mark- och vattenmiljöer kartlagts. Även om området har ett antal värdefulla miljöer och arter så bedöms inte markmiljön innehålla värden som skulle motsvara högsta skyddsklass. Dessa värden kan därför inte anses utgöra hinder mot den planerade exploateringen. I fråga om vattenmiljö konstateras höga nickelvärden i de avsnitt som inte direkt berörs av den omfattande vattenregleringen. Åtgärder för att säkra fortsatt fiskvandring och reproduktion i strömmande vatten kommer att genomföras för bäcken Rönnbäcken. Därmed ges det mest betydande akvatiska värdet skydd och resterande värden anses inte utgöra hinder mot en exploatering. Kulturvärdesinventeringen har påvisat närhet till ett riksintresse som dock bedöms kunna bevaras från allvarlig påverkan. Då kulturvärdena har påverkats kraftigt av tidigare dämningar för vattenreglering anses ett gruvprojekt inom området inte innebära en unik störning av avgörande betydelse.

Efter avslutad drift och genomförda efterbehandlingsarbeten kommer det bestående intrycket att vara förändringar i landskapsbilden med delvis vattenfyllda dagbrottsöppningar samt sandmagasin och gråbergsdeponier. Ett fungerande vägsystem för allmänt nyttjande kommer att finnas kvar. Industrivägnätet avvecklas i samråd med lokala intressenter. Av betydelse i kort och långt perspektiv är att ingen försurande påverkan på omgivande mark- eller vattenmiljö behöver befaras då det upplagda bergartsmaterialet har en sammansättning som förhindrar en sådan utveckling.

Slutsats

Ett öppnande av området för den planerade gruvverksamheten kommer att påverka en rad intressen. Nickel Mountain bedömer att den negativa påverkan som inträffar för berörda nyttjare, och som till en del berör natur- och kulturvärden, genom planerade försiktighetsmått, skyddsåtgärder och kompensationer kommer att kunna begränsas så att nyttan med projektet i form av värden för främst den lokala ekonomin starkt överväger.

Klicka här för att ladda ner MKB för beviljade bearbetningskoncessionerna K nr 1 (Vinberget) samt K nr 2 (Rönnbäcknäset).

Klicka här för att ladda ner bilagor till MKB för bearbetningskoncessionerna K nr 1 & 2.

Klicka här för att ladda ner MKB för ansökt bearbetningskoncession K nr 3 (Sundsberget).

Nedan kan du  ladda ner bilagorna till MKB för bearbetningskoncession K nr 3.

Bilaga 1 Socioekonomisk analys

Bilaga 2 Samråd

Bilaga 3 Rennäring och sociala aspekter

Bilaga 4 Naturvärdesinventering

Bilaga 5 Fiskundersökning

Bilaga 6 Bottenfauna mm

Bilaga 7 Vattenkemi

Bilaga 8 Externt buller

Bilaga 9 Kulturmiljöanalys

Bilaga 10 Visualisering av projektet