Tillståndsprocess

Bergsstaten har beviljat Nickel Mountain bearbetningskoncessioner för fyndigheterna i Rönnbäcken; K nr 1, K nr 2 och K nr 3. Bergsstatens beslut överklagades till regeringen som avslog överklagandet den 22 augusti 2013. Detta avslag har i sin tur överklagats till högsta förvaltningsdomstolen, som slutgiltigt fastslog koncessionerna 29 oktober 2014.

Nästa steg i den juridiska processen är prövning i Mark- och Miljödomstolen. I ansökningshandlingarna för miljötillståndet skall en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå.

Bearbetningskoncession

En bearbetningskoncession avser ett bestämt område som avgränsats på grundval av en påvisad fyndighets sträckning och läge. Koncessionen gäller normalt i 25 år. Bearbetningskoncessionen ger dock ej tillstånd att påbörja gruvdrift.

Koncession kan beviljas om en mineralfyndighet påträffats som sannolikt kan utvinnas tekniskt och ekonomiskt under koncessionstiden och fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att koncession meddelas.

En ansökan om bearbetningskoncession skall vara åtföljd av en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens bestämmelser. Prövningen av en ansökan sker tillsammans med länsstyrelsen som gör en preliminär bedömning med huvudinriktning på markanvändningen.

Tillstånd av miljödomstolen

Innan gruvverksamhet kan påbörjas måste alltid en särskild miljöprövning av Mark- och Miljödomstolen ske enligt reglerna i miljöbalken. Verksamhetens inverkan på miljön i vid mening prövas då. Domstolen fastställer också villkor för verksamheten. Beslut från Mark- och Miljödomstolen kan överklagas till Mark- och Miljööverdomstolen.